Mobile Advisory

Sl No.Message sent to farmerDate Sent
1 ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨.୫ ମି. ଲି. ଟ୍ରାଇଜୋଫସ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ l ସିଞ୍ଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କାଣ୍ଡ ଗୁଡିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁl07 Nov 2018
2 କଞ୍ଚା ଓ ସବୁଜ ଡାଳପତ୍ର ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତାହା ସଢିଯାଇ ଖତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଆଣିଥାଏ । 06 Mar 2018
3 କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈଙ୍କୁ ୧ କେ. ଜି. ଦାନା ସହିତ ୫୦ ଗ୍ରାମ ଖଣିଜ ଲବଣ ଦିୟନ୍ତୁ07 Jan 2018
Hide Main content block

Copyright © Krishi Vigyan Kendra, Rayagada

Visitor Counter

Powered by nTier Softwares